Werkwijze online echtscheiding

Werkwijze online echtscheiding

Werkwijze online scheiden via het stappenplan

Als u aan de voorwaarden voor goedkoop scheiden voldoet en u de echtscheidingsprocedure online wenst af te wikkelen, wordt bij de meeste advocatenkantoren het volgende stappenplan gevolgd:

  1. invullen van een intake formulier en betaling;
  2. invullen van een modelconvenant en eventueel ouderschapsplan/alimentatieformulier;
  3. verzamelen van de benodigde documenten/uittreksels;
  4. persoonlijk gesprek;
  5. afwikkeling door de echtscheidingsadvocaat of andere echtscheidingsspecialist.

Invullen intakeformulier en betaling online echtscheiden

De eerste stap voor de echtscheiding is bij de meeste advocaten het invullen van een intakeformulier en het voldoen van een (deel van) de kosten. U ontvangt dan meestal model convenanten die u kunt gebruiken om de echtscheiding te regelen.

Invullen modellen / alimentatieformulier en retourzending

Na invulling van het/de model(len) en eventueel het formulier, kunt u dit/deze retour zenden (stap 2). Vervolgens wordt het echtscheidings-convenant door een medewerkers van het advocatenkantoor bekeken en krijgt u een reactie op het door u ingediende convenant. Als het convenant definitief is vastgesteld kunt u een afspraak maken voor ondertekening op het advocatenkantoor (stap 4). De benodigde documenten/uittreksels kunt u dan naar de afspraak meenemen (stap 3).

U kunt op het intakeformulier meestal al aangeven of u een alimentatie berekening wenst. Hier zijn aanvullende kosten aan verbonden. De aanvullende kosten worden bepaald door de omvang van de berekeningen.

Indien slechts één draagkrachtberekening (in loondienst) moet worden gemaakt, wordt een aanvullend bedrag in rekening gebracht. Dit zal het geval zijn bij een situatie waarbij slechts de alimentatieplichtige over een inkomen beschikt.

Indien twee draagkrachtberekeningen (in loondienst) en een jusvergelijking (bij partneralimentatie) gemaakt moet worden, wordt een hoger aanvullend bedrag in rekening gebracht.

Indien u ondernemer bent, is op voorhand niet aan te geven hoeveel tijd met het berekenen van de alimentatie gemoeid is. Dit is uiteraard afhankelijk van de omvang van de onderneming en daaruitvolgend de omvang van de stukken. Deze werkzaamheden zullen op basis van een uurtarief worden verricht. Indien u als ondernemer voor deze optie kiest dan zult u in veel gevallen een voorschot dienen te voldoen.

Documenten/uittreksels verzamelen

U dient ten behoeve van de echtscheiding de volgende originele uittreksels mee te nemen:

  1. kopie identiteisbewijs met vermedling BSN nummer;
  2. afschrift huwelijksakte (geen huwelijksboekje!).

 

Indien u een minderjarig kind/minderjarige kinderen heeft, dient u van het kind/de kinderen (een) afschrift(en) van de geboorteakte(n) mee te nemen.

NB: Bovengenoemde afschriften mogen op het moment van indiening van het verzoekschrift niet ouder zijn dan 3 maanden.

Bovengenoemde uittreksels kunt u ophalen/opvragen bij de gemeente waar u ingeschreven staat, de gemeente van de huwelijksvoltrekking of de gemeente waar het/de minderjarige kind(eren) geboren is (zijn).

Persoonlijk gesprek met echtschedingsadvocaat

Het persoonlijk gesprek is noodzakelijk om het convenant en/of het ouderschapsplan met u door te nemen en om uw identiteit vast te stellen. U dient hiervoor eenmalig het advocatenkantoor te bezoeken. Op het kantoor zal het convenant alsmede het echtscheidingsverzoek met u worden doorgenomen. Tevens kunnen eventuele vragen van uw zijde worden beantwoord.

Indien u opteert voor de goedkoop scheiden mogelijkheid dan hoeft u vaak alleen langskomen ter bevestiging van uw identiteit. De benodigde bescheiden kunt u alsdan eveneens meenemen. Pas na verificatie en ontvangst van de benodigde stukken kan tot indiening van het verzoekschrift worden overgegaan.

Afwikkeling door de online advocaat

Na bespreking en ondertekening van het convenant en/of ouderschapsplan worden de stukken met een verzoekschrift tot echtscheiding voor u ingediend bij de bevoegde rechtbank. Omdat u in overleg overeenstemming heeft bereikt omtrent de (financiële) afwikkeling van uw (online) echtscheiding, hoeft u niet op een zitting te verschijnen. Men noemt dit een hamerstuk. De rechter zal de echtscheiding uitspreken zonder u verder te horen.

Indien u heeft gekozen voor de meestl snelle goedkope echtscheiding zonder convenant dan zal na verificatie van uw identiteit een verzoekschrift in concept worden opgesteld en na uw goedkeuring worden aangeboden aan de rechtbank.

Afhankelijk van de ter zake bevoegde rechtbank wordt na een aantal weken (doorgaans vier) een beslissing (beschikking) afgegeven. U bent dan echter nog niet officieel gescheiden. Hiervoor is inschrijving in de registers van de burgerlijk stand noodzakelijk. Door ondertekening van een akte van berusting c.q. verzoek tot inschrijving, verzoekt u de gemeente hiertoe over te gaan. Door ondertekening van deze akte verklaart u zich akkoord met de uitgesproken echtscheiding en ziet u af van eventuele beroepsmogelijkheden.

Deze akten worden u tezamen met een kopie van de beschikking toegezonden. U dient deze dan te ondertekenen en aan het kantoor te retourneren. Deze akten worden vervolgens door de advocaat of specialist met de beschikking aangeboden aan de gemeente, die de echtscheiding vervolgens zal inschrijven. Met deze inschrijving wordt de echtscheiding definitief.

Deel onze site op Social Media!